TBS | カルテット
GRAPHIC

Poster design

AD

Kazuaki Seki

D

Yoshinori Takahashi(triple-O)

Logo

Kentaro Uchida(triple-O)

koe
kogoe
koeru