Perfume | If you wanna
GRAPHIC

Disc jacket design

AD

Kazuaki Seki

D

Daichi Shiono(triple-O)

koe
kogoe
koeru